Przedmioty używane

WARUNKI SPRZEDAŻY I ZAWARCIE TRANSAKCJI

 1. Sprzedaż przedmiotów oferowanych na stronie realizowana jest na podstawie pisemnej umowy sprzedaży, wg następujących zasad:


  1. Niniejsza strona internetowa prezentuje przedmioty, których zbyciem zainteresowana jest mLeasing Sp. z o.o. Przedmiotem sprzedaży są przedmioty używane, wobec czego Oferenci/Nabywcy zobowiązani są do dokładnej weryfikacji ich stanu technicznego, kompletności wyposażenia oraz dokumentacji technicznej, serwisowej itp. (w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym przedmiotu sprzedaży). Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z tym, że Oferent/Nabywca zapoznał się ze stanem technicznym, wyposażeniem i dokumentacją przedmiotu sprzedaży oraz, że akceptuje je bezwarunkowo. Powyższe nie wyłącza uprawnień konsumentów wynikających z ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2012r. Nr 141 poz. 1176 z pózn. zmianami).


  2. Przyjmuje się, że jedynym miarodajnym, źródłem informacji na temat stanu przedmiotu sprzedaży, oznaczeń, opisu, oraz dokumentacji technicznej jest osobista i naoczna weryfikacja dokonana przez Nabywcę (bądź Pełnomocnika) przed złożeniem oferty zakupu.
   mLeasing Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Kupującego na podstawie opublikowanych zdjęć oraz opisów przedmiotów, które mają jedynie charakter poglądowy.


  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi, chyba, że sprzedaż dokonywana jest na rzecz konsumenta.


  4. Informacja zamieszczona na niniejszej stronie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ani nie stanowi żadnej innej formy zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności aukcji lub przetargu. Jedyną formą sprzedaży stosowaną w tym przypadku przez mLeasing Sp. z o.o. w odniesieniu do zbycia powyższych przedmiotów jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy stronami co najmniej w zwykłej formie pisemnej pod rygorem nieważności.


  5. Ogłoszenia prezentowane na niniejszej stronie internetowej, warunki ich sprzedaży, a także cena, mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyn według swobodnego uznania mLeasing Sp. z o.o.


  6. mLeasing Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku, jeśli informacje opublikowane na niniejszej stronie okazałyby się niepełne, nieprawidłowe lub sprzeczne z posiadanymi dokumentami, niezwłocznie po wykryciu pomyłki sprostuje informacje dotyczące danego przedmiotu, umieszczając je w prawidłowym brzmieniu. Jednocześnie, dostrzeżona pomyłka nie może stanowić podstawy do dochodzenia przez osoby zainteresowane nabyciem przedmiotów jakichkolwiek roszczeń w stosunku do mLeasing Sp. z o.o.


  7. W przypadku zainteresowania zakupem prezentowanych przedmiotów należy złożyć ofertę zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (+48 22 320 18 66). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących poleasingowego sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanym w ogłoszeniu numerem telefonu.


  8. mLeasing Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Oferentami, co może nastąpić po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert oraz zaakceptowaniu ich przez mLeasing Sp. z o.o. Następnie mLeasing Sp. z o.o. kontaktuje się z danym Oferentem w celu ustalenia dalszych szczegółów transakcji. Każdy Oferent może wystąpić z zapytaniem odnośnie przyjęcia lub odrzucenia jego oferty.


  9. Potwierdzeniem wyboru Oferenta jest wystawienie na jego rzecz faktury proformy z określonym terminem płatności


  10. Na podstawie faktury proforma, Oferent/Nabywca dokona płatności (na zasadach całkowitej przedpłaty) na wskazane w fakturze konto.


  11. Niezachowanie terminu płatności, określonego w fakturze proforma, oznacza możliwość odstąpienia mLeasing Sp. z o.o. od danej transakcji.


  12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zaksięgowaniu zapłaty ceny nabycia na koncie mLeasing Sp. z o.o. oraz podpisaniu umowy sprzedaży i wystawieniu faktury VAT.


  13. W przypadku nieodebrania zakupionego przedmiotu w terminie wskazanym przez mLeasing Sp. z o.o., mLeasing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień opóźnienia bądź też odstąpienia od sprzedaży po bezskutecznym upływie 14 dni od wskazanego terminu odbioru przedmiotu.


  14. Do odbioru przedmiotu sprzedaży upoważniony jest Nabywca bądź osoba, której udzielono pisemnego pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy przedłożyć mLeasing Sp. z o.o. przed odbiorem sprzętu)


 2. WARUNKI PŁATNOŚCI


  1. Cena przedmiotu netto ustalana jest:
   - w obrocie krajowym - na bazie Ex Works (EXW)
   - w eksporcie, jeśli to konieczne - na bazie Free Carrier (FCA)
   i nie obejmuje demontażu, załadunku, frachtu, rozładunku, montażu ani ubezpieczeń od ryzyk związanych z tymi operacjami.


  2. Płatność może być realizowana jednorazowo lub za zgodą mLeasing Sp. z o.o. w ustalonej liczbie rat - w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego.


  3. Prawo własności przedmiotu przenoszone jest na Kupującego po podpisaniu umowy sprzedaży oraz po wniesieniu przez niego pełnej kwoty ceny brutto przedmiotu (w przypadku sprzedaży ratalnej - po wpłaceniu ostatniej raty).


  4. Istnieje możliwość prowadzenia rozliczeń przy wykorzystaniu tzw. rachunku zastrzeżonego lub akredytywy.


 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


  1. mLeasing Sp. z o.o. z największą starannością dba o bezpieczeństwo przekazanych nam przez Oferentów/Nabywców bądź osób ich reprezentujących danych osobowych. Państwa dane osobowe są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Informujemy, iż mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, jest administratorem danych osobowych Oferentów/Nabywców oraz osób ich reprezentujących. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez mLeasing Sp. z o.o. w celach wyłącznie wynikających z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej tj. w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia złożonej oferty, w tym podjęcia negocjacji, co do zaproponowanych przeze Oferenta warunków kupna przedmiotu wystawionego do sprzedaży przez mLeasing, a także ewentualnej sprzedaży przedmiotu, wobec którego Oferent złożył ofertę kupna. Ponadto dane te mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Osoba czyjej dane dotyczą ma zapewnione pełne prawo, zgodnie z powołaną powyżej Ustawą o ochronie danych osobowych do dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących i ich poprawiania lub uzupełniania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia oferty.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez mLeasing sp. z o.o. danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

  Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?
  Informujemy, że mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, będzie administratorem Pani(a) danych osobowych przekazanych nam w związku ze złożeniem oferty.

  W jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
  Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celach rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty kupna przedmiotu, przeprowadzenia ewentualnych negocjacji co do zaproponowanych przez Pani/Pana warunków kupna przedmiotu wystawionego do sprzedaży przez mLeasing oraz doprowadzenia do sprzedaży przedmiotu, a także prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu kupującego, w celu wypełnienia wymogów, jako instytucja obowiązana wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także w celach dochodzenia ewentualnych należności w przypadku powstania wierzytelności lub w celach kontaktowych.

  Kiedy będziemy do Pana/Pani kierować marketing?
  Abyśmy mogli przekazywać Pani/u informacje o nowych ofertach oraz produktach i usługach konieczne jest uprzednie wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Jeśli w którymś momencie, po wyrażeniu takiej zgody nie będzie Pani/Pan życzyć sobie ażeby dane były przetwarzane dla celów marketingowych, w tym otrzymywania w formie tradycyjnej materiałów promujących może Pani/Pan przesłać do nas cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych.

  Komu będziemy ujawniać Pani/Pana dane osobowe?
  Pani(a) dane mogą być udostępniane innym podmiotom gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes mLeasing sp. z o.o. bądź, gdy wyrazi Pan(i) na to zgodę. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym działania mLeasing sp. z o.o. takim jak pośrednicy, komisy lub zarządcy placów na których znajduje się przedmiot na który Pani/Pan składa ofertę, ubezpieczyciele, serwisanci systemów informatycznych, firmy wspierające administracyjnie mLeasing i windykujące, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie , wierzyciele dochodzący należności z tytułu popełnionych zdarzeń z wykorzystaniem nabytego pojazdu/urządzenia, rzeczoznawcy, gwaranci odkupu sprzętu, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, uprawnione przez mLeasing firmy wspierające rejestrację pojazdów i monitorowanie ich stanu technicznego, a także Biurom Informacji Kredytowe, w przypadku powstania wierzytelności. mLeasing sp. z o.o. będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. mLeasing sp. z o.o. będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

  Czy muszę podawać dane?
  Podanie wskazanych w Formularzu oferty danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia transakcji sprzedaży przedmiotu. Brak podania w formularzu aktualnych danych w tym numeru tel. i adresu e-mail uniemożliwi nam sprawny kontakt z Pani/Panem i znacznie wydłuży rozpatrywanie złożonej Ofery i przebieg całego procesu. Zachęcamy zatem zweryfikowania poprawności wpisanych w formularzu danych i ich aktualizacji. Brak podania danych osobowych lub podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może skutkować odrzuceniem oferty bez podania przyczyny lub odmową sprzedaży przedmiotu (pojazdu).

  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia złożonej przez Pani/Pana oferty kupna przedmiotu, uzgodnienia warunków sprzedaży oraz wydania przedmiotu sprzedaży, a także rozliczenia finansowego transakcji. Po rozliczeniu transakcji (uiszczeniu ceny kupna i wydania przedmiotu) Pani/Pana dane będą również przetwarzane przez 5 lat do końca roku obrachunkowego (maksymalnie prawie 6 lat) po zamknięcia transakcji sprzedaży z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości oraz przepisów podatkowych. W przypadku niewywiązania się z zobowiązań umownych sprzedaży przedmiotu wynikających z umowy sprzedaży, w szczególności nie uiszczenia ceny nabycia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do dochodzenia roszeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przedstawiona przez Panią/Pana oferta kupna będzie przechowywana przez Nas nie dłużej niż przez 1 miesiąc, w przypadku jej niezaakceptowania, chyba że dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu, bądź wystąpi do nas o przedstawienie nowej oferty.
  Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, co pozwoli nam przekazywać Pani/Panu aktualną ofertę naszych usług, w tym informacje o trwających promocjach i konkursach, mLeasing będzie przetwarzać Pani/Pana dane, w tych celach, dopóki Pani/Pan nie wycofa swojej zgody.

  Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez mLeasing danych osobowych?
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach przewidzianych w RODO, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego . Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo na warunkach art. 20 RODO do przeniesienia danych do innego administratora danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Nas danych, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez mLeasing sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody działania.

  W jaki sposób może się Pani/Pan z nami kontaktować?
  Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres ul. Ks. I. Skorupki 5, Warszawa (kod 00-963) lub elektronicznie na adres: daneosobowe@mleasing.pl

  Jak długo będziemy rozpatrywać skierowane do mLeasing zapytanie związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  W przypadku skierowania do nas korespondencji, mLeasing sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
  W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem Inspektor ochrony danych lub elektronicznie na adres IOD@mleasing.pl

  Czy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy pomocy automatów decyzyjnych i czy będziemy Panią/Pana profilować?
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym procesom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

  Czy będziemy transferować Pani/Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  W związku z prowadzoną przez mLeasing sp. z o.o. działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze mLeasing sp. z o.o. zanim skorzysta z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawrze z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

Nowe przedmioty w ofercie

Rok prod.:
2013
Nr ref.:
200849
Cena:
255,000.00 PLN
Rok prod.:
2012
Nr ref.:
198349
Cena:
105,000.00 PLN

Oferta promocyjna

Rok prod.:
2016
Nr ref.:
287123/1
Cena:
85,000.00 PLN
Rok prod.:
2014
Nr ref.:
188083/1
Cena:
92,500.00 PLN