Przedmioty używane

WARUNKI SPRZEDAŻY I ZAWARCIE TRANSAKCJI

 1. Sprzedaż przedmiotów oferowanych na stronie realizowana jest na podstawie pisemnej umowy sprzedaży, wg następujących zasad:


  1. Niniejsza strona internetowa prezentuje przedmioty, których zbyciem zainteresowana jest mLeasing Sp. z o.o. Przedmiotem sprzedaży są przedmioty używane, wobec czego Oferenci/Nabywcy zobowiązani są do dokładnej weryfikacji ich stanu technicznego, kompletności wyposażenia oraz dokumentacji technicznej, serwisowej itp. (w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym przedmiotu sprzedaży). Złożenie oferty zakupu jest równoznaczne z tym, że Oferent/Nabywca zapoznał się ze stanem technicznym, wyposażeniem i dokumentacją przedmiotu sprzedaży oraz, że akceptuje je bezwarunkowo. Powyższe nie wyłącza uprawnień konsumentów wynikających z ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2012r. Nr 141 poz. 1176 z pózn. zmianami).


  2. Przyjmuje się, że jedynym miarodajnym, źródłem informacji na temat stanu przedmiotu sprzedaży, oznaczeń, opisu, oraz dokumentacji technicznej jest osobista i naoczna weryfikacja dokonana przez Nabywcę (bądź Pełnomocnika) przed złożeniem oferty zakupu.
   mLeasing Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Kupującego na podstawie opublikowanych zdjęć oraz opisów przedmiotów, które mają jedynie charakter poglądowy.


  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi, chyba, że sprzedaż dokonywana jest na rzecz konsumenta.


  4. Informacja zamieszczona na niniejszej stronie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ani nie stanowi żadnej innej formy zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności aukcji lub przetargu. Jedyną formą sprzedaży stosowaną w tym przypadku przez mLeasing Sp. z o.o. w odniesieniu do zbycia powyższych przedmiotów jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy stronami co najmniej w zwykłej formie pisemnej pod rygorem nieważności.


  5. Ogłoszenia prezentowane na niniejszej stronie internetowej, warunki ich sprzedaży, a także cena, mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyn według swobodnego uznania mLeasing Sp. z o.o.


  6. mLeasing Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku, jeśli informacje opublikowane na niniejszej stronie okazałyby się niepełne, nieprawidłowe lub sprzeczne z posiadanymi dokumentami, niezwłocznie po wykryciu pomyłki sprostuje informacje dotyczące danego przedmiotu, umieszczając je w prawidłowym brzmieniu. Jednocześnie, dostrzeżona pomyłka nie może stanowić podstawy do dochodzenia przez osoby zainteresowane nabyciem przedmiotów jakichkolwiek roszczeń w stosunku do mLeasing Sp. z o.o.


  7. W przypadku zainteresowania zakupem prezentowanych przedmiotów należy złożyć ofertę zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (+48 22 320 18 66). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących poleasingowego sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazanym w ogłoszeniu numerem telefonu.


  8. mLeasing Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Oferentami, co może nastąpić po wyłonieniu najkorzystniejszych ofert oraz zaakceptowaniu ich przez mLeasing Sp. z o.o. Następnie mLeasing Sp. z o.o. kontaktuje się z danym Oferentem w celu ustalenia dalszych szczegółów transakcji. Każdy Oferent może wystąpić z zapytaniem odnośnie przyjęcia lub odrzucenia jego oferty.


  9. Potwierdzeniem wyboru Oferenta jest wystawienie na jego rzecz faktury proformy z określonym terminem płatności


  10. Na podstawie faktury proforma, Oferent/Nabywca dokona płatności (na zasadach całkowitej przedpłaty) na wskazane w fakturze konto.


  11. Niezachowanie terminu płatności, określonego w fakturze proforma, oznacza możliwość odstąpienia mLeasing Sp. z o.o. od danej transakcji.


  12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zaksięgowaniu zapłaty ceny nabycia na koncie mLeasing Sp. z o.o. oraz podpisaniu umowy sprzedaży i wystawieniu faktury VAT.


  13. W przypadku nieodebrania zakupionego przedmiotu w terminie wskazanym przez mLeasing Sp. z o.o., mLeasing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień opóźnienia bądź też odstąpienia od sprzedaży po bezskutecznym upływie 14 dni od wskazanego terminu odbioru przedmiotu.


  14. Do odbioru przedmiotu sprzedaży upoważniony jest Nabywca bądź osoba, której udzielono pisemnego pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy przedłożyć mLeasing Sp. z o.o. przed odbiorem sprzętu)


 2. WARUNKI PŁATNOŚCI


  1. Cena przedmiotu netto ustalana jest:
   - w obrocie krajowym - na bazie Ex Works (EXW)
   - w eksporcie, jeśli to konieczne - na bazie Free Carrier (FCA)
   i nie obejmuje demontażu, załadunku, frachtu, rozładunku, montażu ani ubezpieczeń od ryzyk związanych z tymi operacjami.


  2. Płatność może być realizowana jednorazowo lub za zgodą mLeasing Sp. z o.o. w ustalonej liczbie rat - w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego.


  3. Prawo własności przedmiotu przenoszone jest na Kupującego po podpisaniu umowy sprzedaży oraz po wniesieniu przez niego pełnej kwoty ceny brutto przedmiotu (w przypadku sprzedaży ratalnej - po wpłaceniu ostatniej raty).


  4. Istnieje możliwość prowadzenia rozliczeń przy wykorzystaniu tzw. rachunku zastrzeżonego lub akredytywy.


 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


  1. mLeasing Sp. z o.o. z największą starannością dba o bezpieczeństwo przekazanych nam przez Oferentów/Nabywców bądź osób ich reprezentujących danych osobowych. Państwa dane osobowe są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, jest administratorem danych osobowych Oferentów/Nabywców oraz osób ich reprezentujących. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez mLeasing Sp. z o.o. w celach wyłącznie wynikających z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej tj. w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia złożonej oferty, w tym podjęcia negocjacji, co do zaproponowanych przeze Oferenta warunków kupna przedmiotu wystawionego do sprzedaży przez mLeasing, a także ewentualnej sprzedaży przedmiotu, wobec którego Oferent złożył ofertę kupna. Ponadto dane te mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Osoba czyjej dane dotyczą ma zapewnione pełne prawo, zgodnie z powołaną powyżej Ustawą o ochronie danych osobowych do dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących i ich poprawiania lub uzupełniania. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia i rozpatrzenia oferty.


Nowe przedmioty w ofercie

Rok prod.:
2012
Nr ref.:
198349
Cena:
105,000.00 PLN
Rok prod.:
2013
Nr ref.:
200849
Cena:
255,000.00 PLN

Oferta promocyjna

Rok prod.:
2010
Nr ref.:
140464
Cena:
175,000.00 PLN